Ügyfélszolgálat elérhetősége

BAJAVÍZ Baja és Térsége Víz- és Csatornamű Kft.
Címe: 6500 Baja, Mártonszállási út 81.
Telefon: 79/426-991, 79/426-993, 79/428-427
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Intézhető ügytípusok
  • a víziközmű-szolgáltatási szerződés megkötésére vonatkozó igénybejelentés,
  • szerződéskötés,
  • szerződésmódosítás,
  • mérőállás bejelentés,
  • számlareklamáció,
  • információigénylés,
  • vízmérőóra megrendelés (új bekötések),
  • készpénzbefizetés, számlatartozások egyeztetése, részletfizetés igénylése
  • panaszügyek
Üyfélszolgálat, pénztár nyitva tartása
Hétfő, kedd, csütörtök, Péntek: 7.00-tól 13.00-ig
Szerda: 8.00-tól 20.00-ig
 
Az ügyfélkapcsolatokért felelős vezető neve, beosztása: Jarmaczki Mariann gazdasági vezető
Telefon: 79/426-991, fax: 79/324-199, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 Fogyasztói panaszok kezelése

1. Hibabejelentések kezelése
Hibabejelentés telefonon vagy személyesen tehető A Szolgáltató a hibabejelentések fogadására 24 órás telefonos szolgálatot (telefon 79/426-991) és folyamatos készenléti szolgálatot működtet.
Készenléti szolgálat a Baja, Dávodi, Mélykúti üzemkörzetekben áll rendelkezésre.
A Szolgáltató a hozzá érkező hibabejelentéseket külön nyilvántartásban rögzíti. A nyilvántartás tartalmazza a bejelentő nevét, telefonszámát, a bejelentés pontos időpontját, a hiba helyét és jellegét, a hiba elhárításáért felelős megnevezése, a megtett intézkedéseket, a hiba elhárításának időpontja.
A Szolgáltató a bejelentett hibákat haladéktalanul ellenőrzi, rangsorolja és megteszi a szükséges műszaki intézkedéseket.
 
2. A beérkező panaszok rögzítése, archiválása
A felhasználó a szolgáltatással kapcsolatban levélben, e-mail-ben, honlapon keresztül, vagy személyesen is jogosult panaszt, észrevételt tenni, vagy információt, tájékoztatást kérni a szolgáltatótól.
A Szolgáltató az írásos megkereséseket iktatja. A felhasználónak adott írásos válaszok szintén iktatásra kerülnek.
Az iktatásban rögzített iratok selejtezésére az iktatással kapcsolatos belsőutasítások szerint kerülhet sor.
 
3. Kártérítések
A Szolgáltató az általa okozott károk megtérítése érdekében felelősségbiztosítással rendelkezik.
A bejelentett kár esetén a Szolgáltató a bejelentést megvizsgálja, és annak alapján felelősségét vagy elismeri, vagy nem ismeri el.
Gépjárműben bekövetkező kár esetén (pl. aknafedlap kimozdulása által okozott kár) az okozott kár bizonyítására a Szolgáltató a következő bizonyítékokat fogadja el: rendőrség által készített jegyzőkönyv, más okirat, vagy tanú nyilatkozata és fényképfelvétel, vagy fényképfelvétel és a károsult nyilatkozata.
Ha a Szolgáltató a káreseményben felelősségét nem ismeri el, a károsult a továbbiakban a polgári jog szabályai szerint járhat el.
 
4. Határidők
A hibabejelentések kivizsgálását azonnal meg kell kezdeni.
A beérkező egyéb panaszok kivizsgálását a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 3 munkanapon belül meg kell kezdeni.
A panaszt tartalmazó beadványok intézése során 15 napos határidőn belül érdemben, írásban választ kell adni a felhasználó részére, amelyben tájékoztatást kell adni a panaszos indítványával összhangban megtett intézkedésekről, vagy a panasz elutasításának okairól.
 
5. Panaszok kivizsgálása
A Szolgáltató a hozzá beérkezett panaszokat tartalmuknak megfelelően vizsgálja ki.
A panasz kivizsgálása érdekében a Szolgáltató szükség esetén a felhasználótól további információt kérhet, helyszíni szemlét kezdeményezhet, áttekintheti a felhasználóra vonatkozó szerződéses előzményeket, a fogyasztásra, számlázásra vonatkozó egyéb nyilvántartásokat.
Amennyiben a panaszt tevő felhasználó a panasz kivizsgálásában nem működik együtt a szolgáltatóval (pl. ingatlanra nem engedi be) akkor a Szolgáltató a panaszt a rendelkezésére álló adatok alapján ítéli meg.
A Szolgáltató a panaszra adott választ a hatályos jogszabályok és az üzletszabályzat figyelembevételével adja meg.
A panaszokra minden esetben írásbeli választ kell adni a felhasználónak.
A panaszra adott válasszal kapcsolatban a felhasználó további észrevételeket tehet. Amennyiben a felhasználó a Szolgáltató végső válaszával nem ért egyet, jogosult polgári jogi, vagy hatósági úton további eljárást kezdeményezni.

A korábbi, érdemben megválaszolt panasz tartalmával azonos tartalmú, ugyanazon felhasználó által tett, ismételt, új információt nem tartalmazó panasz, valamint a névtelen felhasználói panasz kivizsgálását a víziközmű-szolgáltató mellőzheti.

 
6. Panasz elutasítása
Panasz elutasítása esetén a felhasználó a következő illetékes hatóságokhoz, illetve testülethez fordulhat:
 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
 Kecskeméti Járási Hivatala
 Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
 Fogyasztóvédelmi Osztály
 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A.
 Tel.: 76/795-710
 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     
 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
 1054 Budapest, Bajcsy-Zs. út 52.
 1388 Budapest, Pf. 89.
 Központi telefonszám: +36 1 459-77-77
 Központi fax-szám: +36 1 459-77-66
 Központi e-mail cím: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület 
 Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Levelezési cím:
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület 
6001 Kecskemét  Pf.  228.
Tel.: 76/501-525, 501-532
 Fax: 76/501-538
Mobil: 70/7028-403,
 E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 honlap:
 
7. Válaszadási határidő elmulasztásának következményei
 Amennyiben a Szolgáltató a rendelkezésére álló határidőn belül nem ad érdemi választ a panasz tevőnek, úgy a panaszt tevő kérheti a Szolgáltató vezetőjét a késedelem okának kivizsgálására.
Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül köteles választ adni az eredeti panasz tárgyában és magyarázatot adni a késedelem okára is.
Amennyiben a panaszt tevőt a Szolgáltatónak felróható késedelemből adódóan olyan kár érte, ami határidőben megadott válasz esetén elkerülhető lett volna, Szolgáltató a Polgári Törvénykönyv mindenkor hatályos kártérítési szabályai szerint téríti azt meg.
 

Aktuális információk

 

2018.02.23.

Tisztelt fogyasztók!

Az alábbi linken letölthető, a Bajavíz Kft. által kiállított számlák tartalmi leírása.

Számla információ...

2017.11.29.

A Magyar Víziközmű Szövetség közreműködésével készült két rövid kisfilm a csapvízről, valamint a szennyvíztisztításról, ezek az alábbi linken tekinthetők meg.

csapvíz...

szennyvíz...

2017.11.29

A Fővárosi Csatornázási

Művek Zrt. érdekes videót
tett közzé, a 2017.
szeptemberében nagy

médianyilvánosságot kapott

londoni zsírszörny történetéhez kapcsolódva.

link...

2017.10.27.

Szolgáltatói Közlemény

a csatornahálózati szaghatásról

Folyt...

2017.10.24.

 Fontos közlemény!

Kérjük azokat a

Fogyasztókat, akik a vízóra fagyvédelméről még nem gondoskodtak, saját érdekükben mihamarabb tegyék meg, elkerülve a további problémákat. Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet értelmében, a vízóra fagyvédelmének megtétele a fogyasztó feladata!

2016. júni. 27.

KÖZLEMÉNY!

Vízminőséggel kapcsolatos probléma jelentkezése esetén kérjük a felhasználókat, hogy a víz kifolyatásával ne próbálkozzanak, ilyen esetben értesítsék a BAJVÍZ Kft. hibaelhárítási ügyletét, a 426-991-es telefonszámon, hogy a szolgáltató a mihamarabb intézkedni tudjon!

Megértésüket köszönjük!