Ügyfélszolgálat elérhetősége

 

BAJAVÍZ Baja és Térsége Víz- és Csatornamű Kft.

Címe: 6500 Baja, Mártonszállási út 81.

Telefon: 79/426-991, 79/426-993, 79/428-427

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Intézhető ügytípusok: a víziközmű-szolgáltatási szerződés megkötésére vonatkozó igénybejelentés, szerződéskötés, szerződésmódosítás, szerződés felmondás, mérőállás bejelentés, számlareklamáció, információ, megrendelés, készpénzbefizetés, panaszügyek

 

Ügyfélszolgálat, pénztár nyitva tartása

Hétfő, kedd, csütörtök, Péntek: 7.00-tól 13.00-ig

Szerda: 8.00-tól 20.00-ig

 

Az ügyfélkapcsolatokért felelős vezető neve, beosztása: Teleky Mónika főkönyvelő

Telefon: 79/426-991, fax: 79/324-199, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Fogyasztói panaszok kezelése


Hibabejelentések kezelése

Hibabejelentés telefonon vagy személyesen tehető A Szolgáltató a hibabejelentések fogadására 24 órás telefonos szolgálatot (telefon 79/426-991) és folyamatos készenléti szolgálatot működtet.

Készenléti szolgálat a Baja, Bácsalmás, Jánoshalma és Mélykút településeken áll rendelkezésre.

A Szolgáltató a hozzá érkező hibabejelentéseket külön nyilvántartásban rögzíti. A nyilvántartás tartalmazza a bejelentő nevét, telefonszámát, a bejelentés pontos időpontját, a hiba helyét és jellegét, a hiba elhárításáért felelős megnevezése, a megtett intézkedéseket, a hiba elhárításának időpontja.

A Szolgáltató a bejelentett hibákat haladéktalanul ellenőrzi, rangsorolja és megteszi a szükséges műszaki intézkedéseket.

 

A beérkező panaszok rögzítése, archiválása

A felhasználó a szolgáltatással kapcsolatban levélben, e-mail-ben, honlapon keresztül, vagy személyesen is jogosult panaszt, észrevételt tenni, vagy információt, tájékoztatást kérni a szolgáltatótól.

A Szolgáltató az írásos megkereséseket iktatórendszerében rögzíti.

A felhasználónak adott írásos válaszok az iktató rendszerben rögzítésre kerülnek.

Az iktatórendszerben rögzített iratok selejtezésére az iktatással kapcsolatos belsőutasítások szerint kerülhet sor.

 

Kártérítések

A Szolgáltató az általa okozott károk megtérítése érdekében felelősségbiztosítással rendelkezik.

A bejelentett kár esetén a Szolgáltató a bejelentést megvizsgálja, és annak alapján felelősségét vagy elismeri, vagy nem ismeri el.

Gépjárműben bekövetkező kár esetén (pl. aknafedlap kimozdulása által okozott kár) az okozott kár bizonyítására a Szolgáltató a következő bizonyítékokat fogadja el: rendőrség által készített jegyzőkönyv, más okirat, vagy tanú nyilatkozata és fényképfelvétel, vagy fényképfelvétel és a károsult nyilatkozata.

Ha a Szolgáltató a káreseményben felelősségét nem ismeri el, a károsult a továbbiakban a polgári jog szabályai szerint járhat el.

 

Határidők

A hibabejelentések kivizsgálását azonnal meg kell kezdeni.

A beérkező egyéb panaszok kivizsgálását a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 3 munkanapon belül meg kell kezdeni.

Az egyéb panasz kivizsgálását követően a beérkezett fogyasztói panaszra legkésőbb 30 napon belül érdemi választ kell adni.

 

Panaszok kivizsgálása

A Szolgáltató a hozzá beérkezett panaszokat tartalmuknak megfelelően vizsgálja ki.

A panasz kivizsgálása érdekében a Szolgáltató szükség esetén a felhasználótól további információt kérhet, helyszíni szemlét kezdeményezhet, áttekintheti a felhasználóra vonatkozó szerződéses előzményeket, a fogyasztásra, számlázásra vonatkozó egyéb nyilvántartásokat.

Amennyiben a panaszt tevő felhasználó a panasz kivizsgálásában nem működik együtt a szolgáltatóval (pl. ingatlanra nem engedi be) akkor a Szolgáltató a panaszt a rendelkezésére álló adatok alapján ítéli meg.

A Szolgáltató a panaszra adott választ a hatályos jogszabályok és az üzletszabályzat figyelembevételével adja meg.

A panaszokra minden esetben írásbeli választ kell adni a felhasználónak.

A panaszra adott válasszal kapcsolatban a felhasználó további észrevételeket tehet. Amennyiben a felhasználó a Szolgáltató végső válaszával nem ért egyet, jogosult polgári jogi, vagy hatósági úton további eljárást kezdeményezni.

 

Válaszadási határidő elmulasztásának következményei

Amennyiben a Szolgáltató a rendelkezésére álló határidőn belül nem ad érdemi választ a panaszt tevőnek, úgy a panaszt tevő kérheti a Szolgáltató vezetőjét a késedelem okának kivizsgálására.

Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül köteles választ adni az eredeti panasz tárgyában és magyarázatot adni a késedelem okára is.

Amennyiben a panaszt tevőt a Szolgáltatónak felróható késedelemből adódóan olyan kár érte, ami határidőben megadott válasz esetén elkerülhető lett volna, Szolgáltató a Polgári Törvénykönyv mindenkor hatályos kártérítési szabályai szerint téríti azt meg.

 

 

 

 

 

 

 

Aktuális információk

 

2018.02.23.

Tisztelt fogyasztók!

Az alábbi linken letölthető, a Bajavíz Kft. által kiállított számlák tartalmi leírása.

Számla információ...

2017.11.29.

A Magyar Víziközmű Szövetség közreműködésével készült két rövid kisfilm a csapvízről, valamint a szennyvíztisztításról, ezek az alábbi linken tekinthetők meg.

csapvíz...

szennyvíz...

2017.11.29

A Fővárosi Csatornázási

Művek Zrt. érdekes videót
tett közzé, a 2017.
szeptemberében nagy

médianyilvánosságot kapott

londoni zsírszörny történetéhez kapcsolódva.

link...

2017.10.27.

Szolgáltatói Közlemény

a csatornahálózati szaghatásról

Folyt...

2017.10.24.

 Fontos közlemény!

Kérjük azokat a

Fogyasztókat, akik a vízóra fagyvédelméről még nem gondoskodtak, saját érdekükben mihamarabb tegyék meg, elkerülve a további problémákat. Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet értelmében, a vízóra fagyvédelmének megtétele a fogyasztó feladata!

2016. júni. 27.

KÖZLEMÉNY!

Vízminőséggel kapcsolatos probléma jelentkezése esetén kérjük a felhasználókat, hogy a víz kifolyatásával ne próbálkozzanak, ilyen esetben értesítsék a BAJVÍZ Kft. hibaelhárítási ügyletét, a 426-991-es telefonszámon, hogy a szolgáltató a mihamarabb intézkedni tudjon!

Megértésüket köszönjük!