Céginformáció

Közzététel

Ügyfélszolgálat elérhetősége
BAJAVÍZ Baja és Térsége Víz- és Csatornamű Kft.
Címe: 6500 Baja, Mártonszállási út 81.
Telefon: +36 79 998-606
 
Intézhető ügytípusok
  • a víziközmű-szolgáltatási szerződés megkötésére vonatkozó igénybejelentés,
  • szerződéskötés,
  • szerződésmódosítás,
  • mérőállás bejelentés,
  • számlareklamáció,
  • információigénylés,
  • vízmérőóra megrendelés (új bekötések),
  • készpénzbefizetés, számlatartozások egyeztetése, részletfizetés igénylése
  • panaszügyek
Üyfélszolgálat, pénztár nyitva tartása
Hétfő, kedd, csütörtök, Péntek: 7.00-tól 13.00-ig
Szerda: 8.00-tól 20.00-ig
 
Az ügyfélkapcsolatokért felelős vezető neve, beosztása: Jarmaczki Mariann gazdasági vezető
Telefon: 79/426-991, fax: 79/324-199, e-mail: jarmaczki.mariann@bajaviz.hu
 
 Fogyasztói panaszok kezelése

1. Hibabejelentések kezelése
Hibabejelentés telefonon vagy személyesen tehető A Szolgáltató a hibabejelentések fogadására 24 órás telefonos szolgálatot (telefon 79/426-991) és folyamatos készenléti szolgálatot működtet.
Készenléti szolgálat a Baja, Dávodi, Mélykúti üzemkörzetekben áll rendelkezésre.
A Szolgáltató a hozzá érkező hibabejelentéseket külön nyilvántartásban rögzíti. A nyilvántartás tartalmazza a bejelentő nevét, telefonszámát, a bejelentés pontos időpontját, a hiba helyét és jellegét, a hiba elhárításáért felelős megnevezése, a megtett intézkedéseket, a hiba elhárításának időpontja.
A Szolgáltató a bejelentett hibákat haladéktalanul ellenőrzi, rangsorolja és megteszi a szükséges műszaki intézkedéseket.
 
2. A beérkező panaszok rögzítése, archiválása
A felhasználó a szolgáltatással kapcsolatban levélben, e-mail-ben, honlapon keresztül, vagy személyesen is jogosult panaszt, észrevételt tenni, vagy információt, tájékoztatást kérni a szolgáltatótól.
A Szolgáltató az írásos megkereséseket iktatja. A felhasználónak adott írásos válaszok szintén iktatásra kerülnek.
Az iktatásban rögzített iratok selejtezésére az iktatással kapcsolatos belsőutasítások szerint kerülhet sor.
 
3. Kártérítések
A Szolgáltató az általa okozott károk megtérítése érdekében felelősségbiztosítással rendelkezik.
A bejelentett kár esetén a Szolgáltató a bejelentést megvizsgálja, és annak alapján felelősségét vagy elismeri, vagy nem ismeri el.
Gépjárműben bekövetkező kár esetén (pl. aknafedlap kimozdulása által okozott kár) az okozott kár bizonyítására a Szolgáltató a következő bizonyítékokat fogadja el: rendőrség által készített jegyzőkönyv, más okirat, vagy tanú nyilatkozata és fényképfelvétel, vagy fényképfelvétel és a károsult nyilatkozata.
Ha a Szolgáltató a káreseményben felelősségét nem ismeri el, a károsult a továbbiakban a polgári jog szabályai szerint járhat el.
 
4. Határidők
A hibabejelentések kivizsgálását azonnal meg kell kezdeni.
A beérkező egyéb panaszok kivizsgálását a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 3 munkanapon belül meg kell kezdeni.
A panaszt tartalmazó beadványok intézése során 15 napos határidőn belül érdemben, írásban választ kell adni a felhasználó részére, amelyben tájékoztatást kell adni a panaszos indítványával összhangban megtett intézkedésekről, vagy a panasz elutasításának okairól.
 
5. Panaszok kivizsgálása
A Szolgáltató a hozzá beérkezett panaszokat tartalmuknak megfelelően vizsgálja ki.
A panasz kivizsgálása érdekében a Szolgáltató szükség esetén a felhasználótól további információt kérhet, helyszíni szemlét kezdeményezhet, áttekintheti a felhasználóra vonatkozó szerződéses előzményeket, a fogyasztásra, számlázásra vonatkozó egyéb nyilvántartásokat.
Amennyiben a panaszt tevő felhasználó a panasz kivizsgálásában nem működik együtt a szolgáltatóval (pl. ingatlanra nem engedi be) akkor a Szolgáltató a panaszt a rendelkezésére álló adatok alapján ítéli meg.
A Szolgáltató a panaszra adott választ a hatályos jogszabályok és az üzletszabályzat figyelembevételével adja meg.
A panaszokra minden esetben írásbeli választ kell adni a felhasználónak.
A panaszra adott válasszal kapcsolatban a felhasználó további észrevételeket tehet. Amennyiben a felhasználó a Szolgáltató végső válaszával nem ért egyet, jogosult polgári jogi, vagy hatósági úton további eljárást kezdeményezni.

A korábbi, érdemben megválaszolt panasz tartalmával azonos tartalmú, ugyanazon felhasználó által tett, ismételt, új információt nem tartalmazó panasz, valamint a névtelen felhasználói panasz kivizsgálását a víziközmű-szolgáltató mellőzheti.

 6. Panasz elutasítása
Panasz elutasítása esetén a felhasználó a következő illetékes hatóságokhoz, illetve testülethez fordulhat:
 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
 Kecskeméti Járási Hivatala
 Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
 Fogyasztóvédelmi Osztály
 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A.
 Tel.: 76/795-710
 E-mail: fogyasztovedelem@bacs.gov.hu     
 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
 1054 Budapest, Bajcsy-Zs. út 52.
 1388 Budapest, Pf. 89.
 Központi telefonszám: +36 1 459-77-77
 Központi fax-szám: +36 1 459-77-66
 Központi e-mail cím: mekh@mekh.hu
 Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület 
 Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Levelezési cím:
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület 
6001 Kecskemét  Pf.  228.
Tel.: 76/501-525, 501-532
 Fax: 76/501-538
Mobil: 70/7028-403,
 honlap:
 
7. Válaszadási határidő elmulasztásának következményei
 Amennyiben a Szolgáltató a rendelkezésére álló határidőn belül nem ad érdemi választ a panasz tevőnek, úgy a panaszt tevő kérheti a Szolgáltató vezetőjét a késedelem okának kivizsgálására.
Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül köteles választ adni az eredeti panasz tárgyában és magyarázatot adni a késedelem okára is.
Amennyiben a panaszt tevőt a Szolgáltatónak felróható késedelemből adódóan olyan kár érte, ami határidőben megadott válasz esetén elkerülhető lett volna, Szolgáltató a Polgári Törvénykönyv mindenkor hatályos kártérítési szabályai szerint téríti azt meg.


A BAJAVÍZ Baja és Térsége Vízés Csatornamű Kft.Felügyelő Bizottságának tagjai


 Név

Megbízatás

Tiszteletdíj

Dani Gitta

felügyelőbizottság elnöke

44 100

Nagy Noémi

felügyelőbizottsági tag

37 800

Kovács Antal

felügyelőbizottsági tag

37 800

Szekérné Dikán Edina

felügyelőbizottsági tag

37 800

Vajda Zoltán

felügyelőbizottsági tag

37 800

A társaság gazdasági helyzetére való tekintettel a felügyelőbizottsági tagok közül Dani Gitta FB elnök 2020. május 5-től 2020. szeptember 30-ig, Nagy Noémi felügyelőbizottsági tag 2020. május 5-től 2020. december 31. napjáig lemondott az őt illető tiszteletdíjról.


A Felügyelő Bizottság elnökének, illetve tagjainak címzett, és a BAJAVÍZ Kft. központi címeire küldött levélpostai, vagy elektronikus küldeményeket továbbítjuk a címzettnek.

Bajavíz Kft. hatályos üzletszabályzata. (2021.06.14. napjától hatályos)

Bajavíz Kft. 2018. évi hatályon kívül helyezett üzletszabályzata.

Bajavíz Kft. 2013. évi hatályon kívül helyezett üzletszabályzata.

Az üzletszabályzattól való eltérés lehetőségét a BAJAVÍZ Kft. honlapján közzéteszi, és minden felhasználó részére azonos feltételekkel biztosítja.

A BAJAVÍZ Kft. jóváhagyott beszerzési szabályzata az alábbi linkről tölthető le:

Beszerzési szabályzat (letölthető PDF)


Tisztelt érdeklődők!

Javasoljuk, hogy a felsorolt jogszabályok hatályos változatát a https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso internetes oldalról töltsék le. A honlap az adott jogszabály mindenkor hatályos változatát tartalmazza. 

Legfontosabb jogszabályok felsorolása

Szervezeti és Működési Szabályzat

Letöltés...


A víziközmű-szolgáltató általános felügyeletével, működésével kapcsolatos ügyekben:

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Postacím: 1388 Budapest, Pf. 89
Telefon: +36 1 459 7777
Fax: +36 1 459 7766
E-mail: mekh@mekh.hu
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: 06-1-391-14 00
Fax: 06 1-391-14 10
 
A fogyasztói érdekek védelmével kapcsolatos ügyekben (elszámolás, vízmérés, számlázás, korlátozás):
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala
Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály.
6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A.
Tel.: 76/795-710
E-mail: fogyasztovedelem@bacs.gov.hu   

Vízügyi igazgatási és környezetvédelmi (felszíni és felszín alatti vizek védelme, vízbázis-védelem) ügyekben

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Igazgató-helyettesi Szervezet, Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály
Székhely: 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10.
Telefon: 36 79 521240

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya
Székhely: 6000 Kecskemét,
Bajcsy-Zsilinszky Endre krt. 2.
Telefon: +36 76 795870


Ivóvíz minőségével, szennyvíz-szolgáltatás folyamatosságával kapcsolatos ügyek:

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Székhely: 6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 32.
Postacím: 6001 Kecskemét Pf.:112.
Telefon: +36 76 500 020
Fax: +36 76 500 430
 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bajai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Osztály
Székhely: 6500 Baja Kolozsvári u. 1.
Postacím: 6500 Baja Kolozsvári u. 1. Pf.: 11.
Telefon: +36 79 428 050
 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Osztály
Székhely: 6400 Kiskunhalas Semmelweis tér 28.
Postacím: 6400 Kiskunhalas Semmelweis tér 28.
Telefon: +36 77 795 071

Ingatlanok víziközmű-rendszerre való bekötésének elmulasztása esetén

Bajai Járási Hivatal
6500 Baja, Deák Ferenc u. 11-13.
Telefon: +36 79 542 920
Fax: +36 79 542930
 
Bácsalmási Járási Hivatal
6430 Bácsalmás, Gróg Teleki József u. 4-8.
Telefon: +36 79 541460
Fax: +36 79 541090

Jánoshalmi Járási Hivatal
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 36 77 501001
Fax: +36 77 501004


A Bajavíz Baja és Térsége Víz- és Csatornamű Kft-re vonatkozó adatok

A cég neve: BAJAVÍZ Baja és Térsége Víz- és Csatornamű Kft.
Székhelye: 6500 Baja, Mártonszállási út 81.
Telefon: +36 79 998 606
E-mail: bajaviz@bajaviz.hu
Cégjegyzékszám: Cg.03-09-102170
Adószám: 11028093-2-03

Jelenleg nincs folyamatban lévő pályázat.

Jelenleg nincs folyamatban lévő közbeszerzési eljárás.

Víziközmű tevékenység akkreditált laboratóriumi eredményei, ill. azok határértékei

Tisztelt fogyasztó!
Az alábbi linkek egyikére kattintva tájékoztatást kaphat a Bajavíz Kft. szolgáltatott ivóvizeinek és kibocsátott tisztított szennyvizeinek akkreditált laboratóriumi eredményeit, valamint megtekintheti az erre vonatkozó érvénybe levő jogszabályt, továbbá az Európai Uniós határértékeket.
Linkek:
A szolgáltatás minőségére vonatkozó 201/2001-es kormányrendelet, határértékekkel.


Akkreditált laboratóriumi eredmények

Ivóvíz Szennyvíz
Baja Baja
Bácsalmás Bácsalmás
Bácsbokod Nagybaracska
Bácsborsód Bácsbokod
Bácsszentgyörgy Dávod
Bátmonostor Gara
Csátalja Hercegszántó
Csávoly Mélykút
Dávod Nemesnádudvar
Dunafalva
Érsekcsanád
Érsekhalma
Felsőszentiván
Gara
Hercegszántó
Katymár
Kunbaja
Madaras
Mátételke
Mélykút
Mélykút, Öregmajor
Nagybaracska
Nemesnádudvar
Püspökpuszta
Sükösd
Szeremle
Tataháza
Vaskút

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Adatvédelmi felelős:

Tóth Lajos
6500, Baja Mártonszállási út 81.
Tel.: +36 79 998 606
e-mail: adatvedelem(@)bajaviz.hu

A felhasználó jogosult saját adatairól tájékoztatást kérni a szolgáltatótól, a jogszabályokban meghatározott időn belül, abban az esetben, ha előzetesen igazolja, hogy a felhasználási hely vonatkozásában ő a tulajdonos, bérlő vagy az érdekelt fél.

1. Hibabejelentések kezelése
Hibabejelentés telefonon vagy személyesen tehető A Szolgáltató a hibabejelentések fogadására 24 órás telefonos szolgálatot (telefon 36 79 998 606) és folyamatos készenléti szolgálatot működtet.
Készenléti szolgálat a Baja, Dávodi, Mélykúti üzemkörzetekben áll rendelkezésre.
A Szolgáltató a hozzá érkező hibabejelentéseket külön nyilvántartásban rögzíti. A nyilvántartás tartalmazza a bejelentő nevét, telefonszámát, a bejelentés pontos időpontját, a hiba helyét és jellegét, a hiba elhárításáért felelős megnevezése, a megtett intézkedéseket, a hiba elhárításának időpontja.
A Szolgáltató a bejelentett hibákat haladéktalanul ellenőrzi, rangsorolja és megteszi a szükséges műszaki intézkedéseket.

2. A beérkező panaszok rögzítése, archiválása
A felhasználó a szolgáltatással kapcsolatban levélben, e-mail-ben, honlapon keresztül, vagy személyesen is jogosult panaszt, észrevételt tenni, vagy információt, tájékoztatást kérni a szolgáltatótól.
A Szolgáltató az írásos megkereséseket iktatja. A felhasználónak adott írásos válaszok szintén iktatásra kerülnek.
Az iktatásban rögzített iratok selejtezésére az iktatással kapcsolatos belsőutasítások szerint kerülhet sor.


3. Kártérítések
A Szolgáltató az általa okozott károk megtérítése érdekében felelősségbiztosítással rendelkezik.
A bejelentett kár esetén a Szolgáltató a bejelentést megvizsgálja, és annak alapján felelősségét vagy elismeri, vagy nem ismeri el.
Gépjárműben bekövetkező kár esetén (pl. aknafedlap kimozdulása által okozott kár) az okozott kár bizonyítására a Szolgáltató a következő bizonyítékokat fogadja el: rendőrség által készített jegyzőkönyv, más okirat, vagy tanú nyilatkozata és fényképfelvétel, vagy fényképfelvétel és a károsult nyilatkozata.
Ha a Szolgáltató a káreseményben felelősségét nem ismeri el, a károsult a továbbiakban a polgári jog szabályai szerint járhat el.


4. Határidők
A hibabejelentések kivizsgálását azonnal meg kell kezdeni.
A beérkező egyéb panaszok kivizsgálását a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 3 munkanapon belül meg kell kezdeni.
A panaszt tartalmazó beadványok intézése során 15 napos határidőn belül érdemben, írásban választ kell adni a felhasználó részére, amelyben tájékoztatást kell adni a panaszos indítványával összhangban megtett intézkedésekről, vagy a panasz elutasításának okairól.


5. Panaszok kivizsgálása
A Szolgáltató a hozzá beérkezett panaszokat tartalmuknak megfelelően vizsgálja ki.
A panasz kivizsgálása érdekében a Szolgáltató szükség esetén a felhasználótól további információt kérhet, helyszíni szemlét kezdeményezhet, áttekintheti a felhasználóra vonatkozó szerződéses előzményeket, a fogyasztásra, számlázásra vonatkozó egyéb nyilvántartásokat.
Amennyiben a panaszt tevő felhasználó a panasz kivizsgálásában nem működik együtt a szolgáltatóval (pl. ingatlanra nem engedi be) akkor a Szolgáltató a panaszt a rendelkezésére álló adatok alapján ítéli meg.
A Szolgáltató a panaszra adott választ a hatályos jogszabályok és az üzletszabályzat figyelembevételével adja meg.
A panaszokra minden esetben írásbeli választ kell adni a felhasználónak.
A panaszra adott válasszal kapcsolatban a felhasználó további észrevételeket tehet. Amennyiben a felhasználó a Szolgáltató végső válaszával nem ért egyet, jogosult polgári jogi, vagy hatósági úton további eljárást kezdeményezni.

A korábbi, érdemben megválaszolt panasz tartalmával azonos tartalmú, ugyanazon felhasználó által tett, ismételt, új információt nem tartalmazó panasz, valamint a névtelen felhasználói panasz kivizsgálását a víziközmű-szolgáltató mellőzheti.

6. Panasz elutasítása
Panasz elutasítása esetén a felhasználó a következő illetékes hatóságokhoz, illetve testülethez fordulhat:

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
 Kecskeméti Járási Hivatala
 Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
 Fogyasztóvédelmi Osztály
 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A.
 Tel.: 76/795-710
 E-mail: fogyasztovedelem@bacs.gov.hu     


Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
 1054 Budapest, Bajcsy-Zs. út 52.
 1388 Budapest, Pf. 89.
 Központi telefonszám: +36 1 459-77-77
 Központi fax-szám: +36 1 459-77-66
 Központi e-mail cím: mekh@mekh.hu


 Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület 
 Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Levelezési cím:
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület 
6001 Kecskemét  Pf.  228.
Tel.: 76/501-525, 501-532
 Fax: 76/501-538
Mobil: 70/7028-403,


7. Válaszadási határidő elmulasztásának következményei
Amennyiben a Szolgáltató a rendelkezésére álló határidőn belül nem ad érdemi választ a panasz tevőnek, úgy a panaszt tevő kérheti a Szolgáltató vezetőjét a késedelem okának kivizsgálására.
Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül köteles választ adni az eredeti panasz tárgyában és magyarázatot adni a késedelem okára is.
Amennyiben a panaszt tevőt a Szolgáltatónak felróható késedelemből adódóan olyan kár érte, ami határidőben megadott válasz esetén elkerülhető lett volna, Szolgáltató a Polgári Törvénykönyv mindenkor hatályos kártérítési szabályai szerint téríti azt meg.